תכנית הלימודים:

תורה ציוה לנו משה – מורשה היא לקהילת יעקב. יסוד תכנית הלימודים בנוי על מצוות תלמוד תורה, ועל מסירת התורה מדור לדור.

בתורת אלוקים חיים, המסורה לנו מפי הגבורה,  מצווים אנו להעמיק ולהרחיב כפי שהתבררה על ידי חכמי הדורות. הצביון הכללי מואר לאור תורתו של מרן הראי"ה קוק זצוק"ל, להוסיף הבהרה פנימית והרחבת היסודות האמוניים, לחדד את הכללים והעקרונות ההלכתיים במשנה ובגמרא ולעסוק בטעמי המצוות בצורה רחבה.

על כן יסוד ראשון הוא העמקה ובירור הדברים הנלמדים, לבאר היטב פסוקים. ופרשיות מהלכי האמונה שבכל החומשים והנביאים. העמקה וביאור הדברים בצורה נכונה מקנים לילד יסודות חזקים, התקשרות נפשית עמוקה עם הערכים הנלמדים ומולידה אהבת תורה ומצוותיה. נדבך נוסף הוא השינון, המשריש את הנלמד בלב הלומדים.

עיקרי התכנית:

בתורה – החומשים נלמדים כולם כסדרם בשלמות, מכתות א' – ה'. המטרה שכל ילד ידע היטב את חמשת החומשים ויסודות האמונה והמוסר שבהם על בוריין וכסדרן. לאחר סיום חמשת החומשים, מתחילים מבראשית עם חלק גדול מפירוש רש"י.

נביא -  אנו לומדים את הנביאים הראשונים, כספר בכל שנה. הילדים קוראים בטעמי המקרא בניגון, בנעימה ובשמחה, ועסוקים בהבנת המילים והעניינים בבקיאות הגונה . אך מעבר לזה מובאים דרך חז"ל, והסברת הרוח הכללית של הדרכת הנבואה בישראל.

משנה - המגמה הכללית היא ללמד סדר מועד וסדר נזיקין במהלך כיתות ג'- ח'. לימוד משנה נעדר ונחסר בהרבה ממוסדות החינוך, ויש בו עניינים יסודיים מאוד, להבנת מושגי יסוד ביהדות ובתורה כולה. לימוד משנה מסודר בעיון ובבהירות בונה את עולמם של הילדים, את ארגון מחשבותיהם, ואת התנהלותם בקודש ובתורה. חלקן הגדול של המשניות נלמדות בהעמקה, יחד עם חזרות ושינון רב.

גמרא – אחרי הכנה בסיסית בלימוד המשנה, מתחילים הנערים בלימוד הגמרא. המגמה היא להבין היטב את המשא ומתן של הגמרא, מתוך הדף עצמו, ויכולת לחזור גם בע"פ על המהלך מתחילת הסוגיא  ועד סופה. הגמרא כשהיא נלמדת באופן הנכון מהוה אתגר עיוני חשוב, המעורר את הנערים מאוד ומביאם לידי חפץ התגדלות אמיתית בתורת ד'. בכתות ו' – ח' נלמדים הפרקים אלו מציאות, המפקיד והשוכר את האומנים במסכת בבא מציעא. יחד איתם נלמדות מסכתות ברכות וסנהדרין. בכתה ח' כבר ניתן דגש רב על פירוש התוספות, ועל מתן כלים לתלמיד להיות לומד עצמאי, עם יכולת למידה וסיכום.

בסוף כיתה ח' נמצאים נערים בוגרים, יודעי לימוד גמרא, רש"י ותוספות,  חמושים ביסודות מסכתות בבא מציעא, סנהדרין וברכות, והבוגרים ממשיכים דרכם בישיבות תיכוניות או קטנות ומטפסים הלאה במסכתות הגמרא.

הלכה - לימוד הלכה למעשה - מהווה הדרכה תמציתית ומעשית להכוונת הילדים לשמור ולעשות ולקיים בפועל את כל דברי תורתנו הקדושה. הלימוד נעשה השנה עפ"י קצור שולחן ערוך של הרב חיים דוד הלוי, חלוקה עפ"י נושאים בכל כיתה מלבד דיני החגים הנלמדים במועדם.

בכיתות ז'- ח' לומדים הנערים במשנה ברורה סימנים נבחרים, מחלק א', יחד עם הלכות החגים השונים.

עברית קריאה: לתלמידים שלא רכשו עדיין את הקריאה בגן – אנו מתחילים בכיתה א' מהתחלה, בהוראה פרטנית. לתלמידים שרכשו את הקריאה בגן -  בכתה א' אנו חוזרים שוב על יסודות הקריאה, ומתקדמים.

שאר תחומי העברית - הרי היא "מצוה קלה" כלשון הרמב"ם. אין שיעור לחשיבות לימוד העברית תוך הרחבת אופקים והעשרת השפה. כבכל השנים אנו לומדים לפי התכנית של משרד החינוך.

חשבון: למוד החשבון חשוב מאד כדי לפתח את החשיבה אצל התלמידים. הדבר ניכר אחר כך גם בלימוד הגמרא!  אנו לומדים לפי הרמה הנדרשת על ידי משרד החינוך מכלל המוסדות.

הקדושה שבטבע: אנו לומדים דברי הרמב"ם: "והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול ...."   (הלכות יסודי התורה פרק ב' הלכה ב', וכן שם פ"ד הל' י"ב.)

וכך מדריך אותנו מרן הראי"ה קוק זצ"ל: "אם תרצה בן אדם, הסתכל באור השכינה בכל היקום, הסתכל בעדן החיים השמימיים איך הם מתפלשים בכל פינה וזוית של החיים...התבונן בפלאי היצירה, בחיי האלוקות שלהם..." (אורות הקודש א' עמ' פ"ג). על כן אנו מקדישין זמן ללימוד זה.

ארץ נחלה: ראשית צמיחת גאולתן של ישראל בהתחדשות הישוב היהודי בארץ ישראל, וקיבוץ נדחי ישראל, מעליית הרמב"ן, דרך תלמידי הגר"א ועד העליות החדשות ותקומת המדינה.

דורות עולם: תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. וכבר משתינוק לומד לדבר מלמדים אותו פסוק זה, כדי שילמד שאף לו יש תפקיד להוריש את התורה לדור הבא. מצווים אנו לקבל את התורה מהדור הקודם על מנת למוסרה לדור הבא.

בשיעור זה שהתחדש בשנה שעברה, אנו לומדים על מסירת התורה מדור לדור, השתלשלות התורה שבעל פה, בשילוב לימוד על גדולי ישראל במשך הדורות. ידיעות אלה נחוצות מאוד לתלמידים ומחברות אותם לתפקידם הגדול להיות חלק משולשלת מסירת התורה.

נושא חודשי ושעת מחנך:

נושא נוסף שאנו עוסקים בו מעט בכל הכתות, בשעת מחנך ובלימוד לא פורמלי, במהלך החודש.

הרצף הלימודי:

כנגזרת מהתכנית הלימודית, אנו מחלקים את התלמידים לשלוש קבוצות גיל:

כתות א' – ג': בכתות אלה עיקר הדגש הוא על לימוד החומש, והוא נלמד בשיעורי המחנכים. בכתה א' עמלים רבות על הקניית הרגלים, דבר הנמשך כמובן גם בשאר הכתות. במקביל מחזקים את הקריאה והכתיבה, והבנת הנקרא. בכתה ב' התלמידים כבר קוראים בשטף, ומתרגלים בלימוד החומש והנביא. זו העת להתחיל ללמוד גם משנה, דבר המתבסס בכתה ג'.

כתות ד' – ה': התלמידים כבר גדלים, ועתה מתאים להם להתעסק בדיני ממונות, במשא ובמתן, וללמוד את הדרכת התורה דרך דברי החכמים גם במצבים סבוכים יותר. על כן עיקר הדגש הוא על לימוד משנה, בבא קמא ובבא מציעא. במקביל ממשיכים כמובן בלימוד החומש הנביא ומסכתות מסדר מועד. בכתות אלה,  היום מתארך, והיחס אליהם באופן כללי הוא כאל ילדים שכבר גדלים! הם באמת מסוגלים להמון, וכוחותיהם המתפתחים בכל התחומים ניכרים לעין. הם כבר מורגלים בלימוד, ועלינו לשמור ולחזק זאת.

כתות ו' - ח': כתות אלה הם כתות לימוד הגמרא, שהיא הבסיס והיסוד לצמיחה הרוחנית של האדם, מכאן ואילך לכל חייו! בניית יחס נפשי נכון, פיתוח החשיבה ומתן כלים ללימוד, הינם דברים חשובים ביותר אף לכל הלימוד העתידי, והיחס הנפשי אל הקודש בכלל. אנו מתמקדים בכך, והתכנית נבנית מתוך התודעה הזו.

כתות החטיבה ז' ח':  היחס אליהם הוא כחטיבה בפני עצמה, במגוון רחב של תחומים, הן לימודיים והן בטיולים ובפעילויות מתאימות ומגוונות. אף ההפסקות שלהם שונות. בבית המדרש שבת"ת אנו מתפללים במנין שחרית ומנחה ולעיתים אף בשבת. התפילה הינה בארגון ובאחריות התלמידים. הם הגבאים ובעלי התפקידים... תכנית חברתית מגוונת מתקיימת, והתלמידים מקבלים על עצמם אחריות במגוון של תפקידים.

תכנית חברתית:

התכנית החברתית, פעילויות שוטפות ולקראת ימים מיוחדים, מבצעים ועוד, חשובים מאד כדי ליצור חווית לימוד נעימה ולהגיע אל התלמידים באמצעים מגוונים. אנו עושים פעילויות רבות ומגוונות, ועל המלאכה מופקד הרב שלומי. לכל חודש ותקופה יש את הפעילויות המיוחדות לה.

טיולים ופעילויות:

טיולים רבים ופעילויות רבות מתקיימים בתלמוד תורה. בטיול התלמידים מתאווררים מהעמל השוטף, ומתחברים ברגליהם לארץ. הטיולים חשובים מאד גם לגיבוש החברתי של הכתות השונות. תכנית שנתית חדשה נבנית, ומושקע בה עמל ומחשבה ותקציב גדול, והינה חלק חשוב המשלים את התלמוד תורה.