חמישה חומשי תורה
מקצועות חול
טיולים

נביאים
ארץ נחלה

משנה

גמרא

הלכה

בנים
תלמוד תורה מוריה בית שמש

הקדמה
יסוד תכניות הלימוד בנוי על המגמה הכללית של הוראת התורה לדור, לגידול בנים בתורה.
הגישה היסודית היא כי בארץ ישראל בעת הזו יש לבאר את התורה, להעמיק ולהרחיב בה, כדי להגיש לבנינו תורת ארץ ישראל. מובן כי אנו למדים את תורת משה רבנו שנמסרה מפי הגבורה, ואת דברי הנביאים שהם דברי אלוקים חיים, ואת התורה שנמסרה בע"פ והתבררה ע"י חכמי הדורות, באמונת חכמים תמימה, אך הצביון הכללי מואר לאור תורתו של מרן הראי"ה קוק זצוק"ל, להוסיף הבהרה פנימית והרחבת היסודות האמוניים, לחדד את הכללים והעקרונות ההלכתיים במשנה ולעסוק בטעמי מצוות בצורה רחבה.
על כן יסוד ראשון הוא העמקה ובירור הדברים הנלמדים, לבאר היטב פסוקים, פרשיות מהלכי האמונה שבכל החומשים ובנביאים. העמקה וביאור הדברים נכונה מקנים לילד יסודות חזקים, התקשרות נפשית עמוקה עם הערכים הנלמדים ומולידה אהבת תורה ומצוותיה. נדבך נוסף הוא השינון, המשריש את הנלמד בלב הלומדים.
חמישה חומשי תורה
נביאים
במקביל ללימוד החומש נלמדים ספרי הנביאים, נביא בכל שנה- בכל כתה:
המגמה הראשונה היא ללמד את כל ספרי הנבואה המלווים את דברי ימי ישראל, יהושע ותקופת השופטים דרך תקופת המלכות, בספר שמואל, עד ספרי המלכים עד חורבן הבית. אח"כ ספרי דניאל עזרא ונחמיה עד יסוד הבית השני.
ספרי נביאים אלו נלמדים מכיתה א' ועד כיתה ו', 5-8 שעות שבועיות בכל כיתה. הילדים קוראים בטעמי המקרא בניגון, בנעימה ובשמחה, ועסוקים בהבנת המילים והעניינים בבקיאות הגונה אך מעבר לזה מובאים דרך חז"ל, והסברת הרוח הכללית של הדרכת הנבואה בישראל.
בספר יהושע- כיתה א': ערכה של א"י, כבוש הארץ כהמשך לשאיפת הגאולה של התקיימות התורה שבספר דברים ע"י משה רבינו.
בספר שופטים- כיתה ב': התמודדות האומה בזמני משבר, כאשר אין מלך ואין מקדש ונבואה בישראל. גבורתם של שופטים יחידים להצלת האומה.
בספר שמואל- כיתה ג'- ד': יסודות המלכות בישראל, מלחמת עמלק, מלכות זמנית חולפת ומלכות נצחית- דוד המלך- כיסודות להבנת שאיפת המלכות בימינו.
בספר מלכים א'-ב' – כיתות ה'- ו': מלכות שלמה, התקופה האידיאלית בישראל, ושבר האומה, עד התפרדות הממלכות וגלותם.
בכיתה ז' עוסקים בספר עזרא ונחמיה גאולה ושיבת ציון.
ביסוד לימוד זה, ההבנה כי נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, ואלו הנבואות נצרכות מאוד לדורנו בפרט, ללכת בדברי הנביאים, ולהינצל משגיאות וחטאי העבר של אבותינו. 
לומדים חומש אחד בכל שנה בשלמותו, עם דגשים מיוחדים:
חומש בראשית- בכיתה א': בהדגשת המידות הישראליות השרשיות, שמונחלים לנו מאבותינו, אבות האומה, דרך ארץ קודמת למצוות התורה, דגש מיוחד על הבטחת הארץ בברית ובשבועה. הלימוד מורכב מקריאה ושינון פסוקים רבים בטעמים, כמעט בעל פה. 
חומש שמות- כיתה ב': לידת עם ישראל, הבחירה האלוקית ביציאת מצרים, מתן התורה והמשפטים, והשראת שכינה במשכן, כיסוד למקדש שבירושלים.
חומש ויקרא- כיתה ג': יסודות עבודת ה'- נלמדים דרך עבודת הקרבנות שבמקדש, ריבוי המצוות נלמדים על פי סדריהן וטעמיהן המיוחדים, הבונים יחד את קדושת מחנה ישראל.
חומש במדבר- בכיתה ד': עם דגש על סגולת דור המדבר שהיא סגולת ישראל באמת, כהנים לויים וישראל, סדר ההשגחה האלקי הניסי בישראל, והתמודדות עם המשברים והנסיונות עם המעבר לדור באי הארץ- כיסודות להתמודדות של עם ישראל עם נסיונות וקשיים במהלך הדורות ובפרט עם כניסתנו לארץ בתקופה האחרונה.
חומש דברים- כתה ה': פגישה עם השכינה המדברת מתוך גרונו של משה רבנו, משאת הנפש להתקיימות כל התורה בארץ ישראל. דברי תוכחה ומוסר, הדרכה וחינוך, ברית וסגולה ועוד. לומדים את המצוות עם ספר החינוך.
ללימוד החומש כ- 12 שעות שבועיות בכתות א'- ג', וכ- 8 שעות שבועיות בכתות ד'- ו'. בכתות הראשונות נלמד ע"י המחנך, כיסוד חינוכי מרכזי.
המטרה שכל ילד ידע היטב את חמשת החומשים ויסודות האמונה והמוסר שבהם על בוריין וכסדרן. החל מכתה ו'- חוזרים הילדים לפרשיות בראשית נח, שבהם סוגיות כלל אנושיות רחבות, ובגיל זה לב הילדים פתוח יותר להבין את משמעותן, ובסוף השנה חזרה על חומש בראשית, סוגיות נבחרות עם מפרשים, בעיקר רמב"ן, ומפרשי התנ"ך העיקריים.
משנה
המגמה הכללית ללמד סדר מועד וסדר נזיקין במהלך כיתות ג'- ח'.
לימוד משנה נעדר ונחסר בהרבה ממוסדות החינוך, ויש בו עניינים יסודיים מאוד, להבנת מושגי יסוד ביהדות ובתורה כולה. לימוד משנה מסודר בעיון ובבהירות בונה את עולמם של הילדים, את ארגון מחשבותיהם, ואת התנהלותם בקודש ובתורה.
בכיתה ב' לומדים מסכת ברכות – כולה, בעל פה ובהבנה, בה נמצאים יסודות התפילה, קריאת שמע וברכות שש שעות שבועיות.
בכיתה ג' לומדים מסכתות סוכה, ר"ה, תענית, מגילה ויומא 10-12 שעות שבועיות.
בכיתה ד' המחנך מלמד משנה בבא קמא מסדר נזיקין בהדגשת הכללים ויסודות הדין שבין אדם לחברו. 12 שעות שבועיות. אחר הצהריים לומדים משנה מסדר מועד: פסחים, שקלים ועוד.
כ- 6-8 שעות שבועיות.
בכיתה ה' לומדים מסכת בבא מציעא ע"י המחנך בבוקר ובמקביל מסכת שבת הגדולה כולה ע"י מלמד נוסף.
בכיתה ו' לומדים מסכת בבא בתרא ומסכת עירובין.
בכיתה ז' נעשים השלמות לסדר מועד ומסיימים את סדרי מועד ונזיקין בסוף כתה ח'.
סדרי המשנה מקנים לכל ילד בישראל ידע בסיסי חשוב ומקורי מאוד, הוא שולט בהרבה מאוד מיסודות ההלכה של היהדות במועדי השנה, באורח החיים ובחושן משפט שבין אדם לחברו.
המגמה להביא להמשך לימוד המשנה במהלך השנים, או בשעות נוספות בבית, להגיע לבקיאות הגונה בארבעה או שישה סדרי משנה שהיודע אותם על בוריים יכול להמשיך ולצמוח ולהיות מהגדולים בישראל.
גמרא
לימוד הגמרא היא הבנה עצמית ע"י שימוש חכמים וסברותיהם. בכיתות ו' ז' ח', אחרי הכנה בסיסית בלימוד המשנה, נכנסים הנערים, בני 12- 14 , ללימוד הגמרא.
המגמה היא להבין היטב את המשא ומתן של הגמרא, מתוך הדף עצמו ויכולת לחזור גם בע"פ על המהלך מתחילת הסוגיא  ועד סופה. הלימוד מתוך מסכת גמרא רגילה בלי אמצעי עזר, סימונים וצבעים. המלמדים תלמידי חכמים שהורגלו בלימוד מעמיק ובהיר, במגמה שגם הנער הלומד יבין היטב, ולא תיפול רוחו מחוסר הבנה ויכולת התמודדות. להיפך, הגמרא כשהיא נלמדת באופן הנכון מהוה אתגר עיוני חשוב, המעורר את הנערים מאוד ומביאם לידי חפץ התגדלות אמיתית בתורת ד'.
בכיתה ו'- פרק אלו מציאות במסכת בבא מציעא.
לימוד איטי ויסודי, בעמקות ובהירות עד סוף הפרק. ע"י המחנך בשעות הבוקר כ9-12 שעות שבועיות. אחר הצהריים גמרא ברכות שנים שלושה פרקים, בעניני תפילה וקריאת שמע.  4-6 שעות שבועיות.
בכיתות ז'- ח' פרק המפקיד, השלישי בבבא מציעא ופרק השוכר את האומנין, בבוקר ע"י המחנכים, 10-15 שעות שבועיות. בהמשך הבוקר ובסדר ערב - השלמת הפרקים במסכת ברכות: עניני ברכות וזימון, ומשלימים את המסכת כולה.
בסוף כיתה ח' נמצאים נערים בוגרים, יודעי לימוד בגמרא, חמושים ביסודות מסכת בבא מציעא ומסכת ברכות והבוגרים ממשיכים דרכם בישיבות קטנות או תיכוניות ומטפסים הלאה במסכתות הגמרא.
הלכה
לימוד הלכה למעשה- מהווה הדרכה תמציתית ומעשית להכוונת הילדים לשמור ולעשות ולקיים בפועל את כל דברי תורתנו הקדושה. הלימוד מחולק לפי נושאים בכל כיתה מלבד דיני החגים הנלמדים במועדם.
בכיתות ז'- ח' לומדים הנערים במשנה ברורה סימנים נבחרים, בהלכות ציצית, תפילין, ק"ש, תפילה, קריאת התורה, ברכות ועוד.
מקצועות חול
בתלמוד תורה לימודי הקודש עיקרי, ולימודי החול מצומצמים יותר, אך נלמדים ברצינות, באחריות וביסודיות.
בעברית
לימוד הקריאה נעשה כבר בגנים, שהם חלק ממערך החינוך של התלמוד תורה. בגילאי ארבע נלמדים האותיות, ובגיל חמש רוכשים הילדים מיומנות בקריאה טובה. כך שבכניסה לכיתה א' יודעים הילדים לקרוא, ברובם, לפחות ברמה בסיסית.
בכיתה א' מוקדשות שעות רבות לשטף קריאה, לכתיבה מרובעת ואח"כ כתב עגול ולהבנת הנקרא. בכיתות ג'-ח' לומדים הילדים עפ"י חוברות עברית שונות כשלש שעות שבועיות.
בחשבון
לימוד עד לרמה הנדרשת והמקובלת בחינוך הכללי. (פתרון משוואות בשני נעלמים, בעיות הנדסה ופתרון בעיות כלליות)
מקצועות נוספים
לימוד האנגלית מתחיל בכיתה ד', לימוד המלווה את הילדים עד כיתה ח'.
ארץ נחלה
תכנית מיוחדת על דברי ימי ישראל בדורות האחרונים.
שיבת ישראל לציון בהסתכלות אמונית, הרואה בתנועה לציון ובבנין המדינה, את התגשמות הנביאים והבטחת ד' לאבות. התבוננות בהיסטוריה של עם ישראל כראשית צמיחת גאולתנו השלישית, כחיזוק אמונה בציפיית הישועה וכבירור דרך להמשך תחיית הקודש. ברמה פשוטה מעובדת לילדים ולנערים. בשעה או שעתיים שבועיות- בכתות ז'-ח'.
תקופת העלייה הראשונה: פתח תקווה, ראש פינה, רחובות, חדרה. אבי הישוב הברון רוטשילד, הרצל ומפעליו, העבודה והשמירה העברית עד יסוד העיר תל אביב כעיר העברית הראשונה ע"י גל העליה השנייה לא"י.
תקופת הראי"ה קוק בארץ ישראל, מפעליו השונים ביפו ובמושבות, המצוות התלויות בארץ, עד מלחמת העולם הראשונה, ירידת הרב לאנגליה, הצהרת בלפור, כבוש הארץ מידי התורכים, הקמת הרבנות הראשית לישראל, רבנותו בירושלים ועוד.
תכנית מפורטת זו גובשה בסיפורים ובמקורות היסטוריים. בהמשך השנים מגיעים עד תנועת ההגנה, הלח"י והאצ"ל, תקופת ההעפלה וההתיישבות, דרך תקופת השואה ועד הקמת מדינת ישראל והמלחמות המרכזיות במהלך תקומתה.
כל זה, בהדגשת מבטו של מורנו הרב צב"י קוק זצ"ל המחדד את ערך התקופה ויחודה בראשית צמיחת גאולתנו זאת.
טיולים
לחיזוק התודעה והקשר לארץ ישראל, ישנה מערכת טיולים שנתית ורב שנתית בתלמוד תורה, כחמשה טיולים לשנה, מלבד פעילויות שונות נוספות.
הטיולים מיועדים להכרה מקרוב של חלקי ארצנו, לרבות מאורעות התנ"ך, אירועים היסטוריים המסופרים ב"ארץ נחלה", והכרת המשך ההתיישבות ומפעליה בשנים האחרונות.
טיולים אלה מהווים תוספת חינוכית נכבדת וחשובה מאוד לילדים, וגם עלות כספית נוספת ניכרת ומכבידה.
סיכום
בתלמוד תורה מוריה ברמת בית שמש הרוח הטובה, האמון והאהבה, השקידה והצמיחה בלימוד, נהפכו לנחלת המוסד, תלמידיו ומלמדיו.
יסודות תוכנית זו נלקחו מתלמוד תורה מוריה בירושלים וקבלו כאן פנים חדשות. אנו נעזרים רבות בתלמוד תורה מוריה בירושלים ועל כך תודתנו נתונה.